Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.sobi.eco  (ďalej len „E-shop‘‘).
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „Predávajúci“) je:

Názov organizácie: sobi, o. z.,
Sídlo: Uhliská 9751/2, 83107 Bratislava-Vajnory, Slovenská republika IČO: 51000601
DIČ: 2120621294
Názov účtu: sobi
Číslo účtu – IBAN: SK7683300000002601265767
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Email: info@sobi.eco

Registrované: MV SR dňa 07.07.2017 s registračným číslom VVS/1-900/90-51537
Zapísané: v Živnostenskom registri dňa 29.9.2017 s číslom živnostenského registra 110-261379

Tieto obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a Kupujúceho (zákazníka, odberateľa) na druhej strane.
Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa v prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať všeobecné zásady firemného etického kódexu.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka, v platnom znení.

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje súhlas, že tieto obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke elektronického obchodu www.sobi.eco, na základe ktorej Predávajúci dodá tovar ponúkaný na tejto internetovej stránke Kupujúcemu (ďalej len “Kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete cez E-shop ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

II. Definície pojmov

Obchodné podmienky – sú všetky zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.

Kupujúci – Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s prevádzkovateľom E-shopu kúpnu zmluvu na ponúkaný tovar a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku. Za Kupujúceho, ktorý je právnickou osobou koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

Spotrebiteľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Doručovateľ je spoločnosť GEIS – kuriérska spoločnosť alebo Slovenská pošta, najmä pre zásielky posielané do zahraničia, ktorých predmetom činností je poskytovanie kuriérskych, prepravných, skladovacích a doplnkových služieb.

Objednávkový formulár – elektronický formulár obsahuje osobné údaje Kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru, miesto dodania, spôsob doručenia tovaru a cenu za doručenie tovaru do miesta dodania.

Aktuálna ponuka tovaru a služieb – je ponuka tovaru a služieb zverejnená na internetovej stránke www.sobi.eco. Obsahuje najmä názov tovaru/služby, popis tovaru/služby, ilustračnú fotografiu tovaru/služby a aktuálnu cenu. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru a služieb (vrátane cenových zmien) sú účinné momentom ich zverejnenia na internetovej stránke www.sobi.eco. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar, dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (za ktorý sa považuje záväzná objednávka Kupujúceho cez internetový obchod www.sobi.eco) a písomného prijatia návrhu (prostredníctvom e-mailu) na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho.

Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka Kupujúceho uskutočnená vyplnením objednávkového formulára na internetovej stránke www.sobi.eco a jeho odoslaním prostredníctvom E-shopu.

Súčasťou objednávky je vyhlásenie potvrdzujúce, že sa Kupujúci oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami.
Zároveň odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje Kupujúci, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar a služby, vrátane povinnosti uhradiť cenu za už poskytnutú službu (ak odstúpi od zmluvy a dal na to patričný súhlas).

Návrh na uzavretie zmluvy zaniká odmietnutím návrhu Kupujúceho zo strany Predávajúceho alebo márnym uplynutím 7-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné Potvrdenie objednávky (e-mailom) zo strany Predávajúceho adresované Kupujúcemu, v ktorom Predávajúci potvrdzuje, že návrh Kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť Predávajúceho neznamenajú prijatie návrhu.

Predávajúci je oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu Predávajúcim Kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a prepravné.

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je druhá zmluvná strana povinná prijať.

Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

Predávajúci má právo stornovať Objednávku/Kúpnu zmluvu, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená najneskôr v lehote 14 dní na účet spotrebiteľa.

IV. Kúpna cena

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v Potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena je v mene Eur. Predávajúci nie je platcom DPH.

Kúpna cena sa skladá z ceny tovaru uvedenej v aktuálnej ponuke na stránke www.sobi.eco a náklade na prepravu tovaru zo skladu Predávajúceho do miesta dodania, ktoré budú Kupujúcemu účtované osobitne podľa zvoleného spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania. Všetky akciové ceny platia len počas dĺžky trvania akcie a/alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, z ktorých si Kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru:

  1. platba bankovým prevodom na účet: SK76 8330 0000 0026 0126 5767, Názov účtu: sobi, Fio banka, pred dodaním tovaru,
  2. dobierkou na účet zaplatená pri prevzatí tovaru,
  3. priamou platbou cez platobnú bránu Besteron.

Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho uvedený v Potvrdení objednávky. Pri platbe na účet Predávajúceho sa Kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v Potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

V prípade zvolenej platby prevodom vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 5 dní od Potvrdenia objednávky. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet Predávajúceho, má Predávajúci právo objednávku stornovať. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.

V. Doručenie tovaru do miesta dodania

Miestom dodania je adresa, ktorú Kupujúci uviedol v Objednávke ako miesto dodania a Predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil. Záväzná cena za doručenie je uvedená v Potvrdení objednávky.

VI. Dodacie podmienky

Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi v čo možno najkratšej dobe po prijatí, potvrdení a v prípade platby prevodom na účet, po úhrade kúpnej ceny za objednávku. Spotrebiteľ si je vedomý, že pri plnení záväzkov Predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa Predávajúci dodať tovar Kupujúcemu najneskôr v lehote 5 dní od obdržania úhrady na účet Predávajúceho. V prípade dobierky bude tovar odoslaný najneskôr do 5 dní od prijatia objednávky. Spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto veci v čo najkratšom čase spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať Kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť dohodnúť sa s Predávajúcim na náhradnom plnení.

Dodacia lehota začína plynúť dňom od pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho za podmienky, že Kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke Kupujúceho. Záväzok Predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru doručovateľovi.

Predávajúci dodá Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi. Účtovný doklad slúži aj ako záručný list. Vlastnícke právo na tovar prechádza na Kupujúceho dodaním tovaru s výhradou vlastníckeho práva – úplným zaplatením kúpnej ceny.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru Kupujúcim alebo poverenou osobou, alebo keď tak neurobí včas, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti Predávajúcemu späť, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov na doručenie a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru. V prípade, že sa Predávajúci s Kupujúcim dohodne na opätovnom zaslaní zásielky, Predávajúci zaúčtuje opätovnú prepravu Kupujúcemu, ktorú je Kupujúci povinný doplatiť a to vopred prevodom na účet, ak sa nedohodnú inak.

VII. Prevzatie tovaru

Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. V prípade poškodenia obalu zásielky je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s doručovateľom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V prípade, že k takejto situácii došlo, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom informovať Predávajúceho.

Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách s doručovateľom, je Predávajúci oprávnený z tohto dôvodu neuznať prípadné neskoršie reklamácie.

Ak zásielka nevykazuje známky poškodenia a je adresátom potvrdené jej prevzatie, stáva sa zásielka vlastníctvom Kupujúceho. Kupujúci je povinný po prevzatí bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné nedostatky hlásiť Predávajúcemu ihneď, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalov a výplní.

Pokiaľ zásielka nebola doručená v očakávanom termíne (do 5 pracovných dní od obdržania e-mailu o odoslaní zásielky) môže si Kupujúci overiť, kde sa zásielka nachádza podľa nasledovného postupu:

  1. Požiadať Predávajúceho e-mailom o zaslanie čísla zásielky.
  2. Na základe čísla zásielky si v on-line systéme overiť, kde sa zásielka nachádza.
  3. Ak doručovateľ zásielku stratil, je Kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr však do 18 dní od obdržania e-mailu o odoslaní zásielky, kontaktovať Predávajúceho.

Pokiaľ nebude Predávajúci do 18 dní od zaslania e-mailu o odoslaní zásielky informovaný o strate zásielky, bude sa takáto zásielka považovať za doručenú.

VIII. Záručná doba, reklamácie

Objednávateľom (Kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení, sa riadi podľa § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení, sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v platnom znení.

Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť Predávajúceho.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim alebo treťou osobou. Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené Kupujúcim počas Záručnej doby plynúce zo zodpovednosti Predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Postup pri vybavovaní reklamácie

Reklamáciu je možné uplatniť písomne na adrese Predávajúceho, alebo elektronickou poštou na adrese info@sobi.eco. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný postupovať podľa Reklamačného poriadku internetového obchodu www.sobi.eco (ďalej len „Reklamačný poriadok). Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci bude klienta informovať o vybavení reklamácie písomne emailom alebo poštou. Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s Reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený v reklamácii a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.

IX. Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, pokiaľ mu nebolo doručené Potvrdenie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá Kúpna zmluva). V odvolaní objednávky je potrebné uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy (t. j. po doručení Potvrdenia objednávky) písomne e-mailom na info@sobi.eco, prípadne na inom trvanlivom nosiči v prípade, že zásielka ešte nebola odoslaná.

V zmysle § 7a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je Kupujúci, ak je Spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. V uvedenej lehote musí byť písomné podanie o odstúpení odoslané Predávajúcemu. Tovar v pôvodnom stave musí byť odoslaný Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Pre uskutočnenie odstúpenia od zmluvy použite Vzor formuláru odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa môže uskutočniť elektronickou formou komunikácie na e-mail adresu info@sobi.eco.

Tovar je potrebné poslať na adresu Predávajúceho ako balík doporučenou zásielkou a zásielku poistiť. Za prípadné poškodenie alebo straty pri spätnom doručení nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť. Tovar Kupujúci nesmie posielať dobierkou, pretože dobierka nebude prevzatá. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Balík musí obsahovať kópiu daňového dokladu, ktorý bol zaslaný s tovarom.

Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy je vhodné, aby bolo odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy vždy zaslané aj prostredníctvom elektronickej pošty. Odvolanie Objednávky alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je doručené Predávajúcemu. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

V prípade vrátenia poškodeného tovaru Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Po odstúpení od zmluvy a po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, cenu zaplatenú za tovar, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody, Predávajúci vráti Kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, pokiaľ sa s Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

  1. ak pri platbe na účet Predávajúceho nezaplatil Kupujúci kúpnu cenu v lehote 5 dní od Potvrdenia objednávky,
  2. ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra,
  3. ak aj napriek všetkému úsiliu Predajcu, ktoré možno od neho požadovať, nie je Predajca schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Predajcu inak ho zaobstarať.

Odstúpenie Predajcu od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti Predajca Kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.

Odstúpenie Predajcu od zmluvy sa však nedotýka nároku Predajcu na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru Kupujúcemu pokiaľ k odstúpeniu došlo z dôvodu číslo 2. uvedeného  v predchádzajúcom odstavci. Akékoľvek svoje nároky voči Kupujúcemu je Predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených Kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

X. Možnosti a podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@sobi.eco), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS”) podľa zákona 391/2015 Z. z. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

Orgánom dozoru nad týmto E-shopom je: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, e-mail: ba@soi.sk, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

XI. Ochrana osobných údajov

Dbáme na ochranu Vašich osobných údajov. Všetky zásady sú spísané v dokumente Ochrana osobných údajov.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.sobi.eco.

Právne vzťahy založené Kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Kúpnej zmluvy (t.j. obsahom Objednávky a Potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto Obchodných podmienok (OP), príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto OP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto OP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto OP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto OP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto OP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Posledná zmena: 11.2.2019

Partneri a donori

Žiadne produkty v košíku.

Call Now Button