Reklamácia a vrátenie tovaru

Záleží nám na Vašej spokojnosti a preto sa snažíme robiť našu prácu najlepšie, ako vieme. Ak prišlo ku chybe, za čo sa vopred ospravedlňujeme alebo potrebujete vymeniť alebo vrátiť tovar, postup je nasledovný:

I. Prečítajte si a rešpektujte pravidlá reklamácie a vrátenia tovaru, ktoré sú uvedené nižšie.

Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru dôkladne skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s doručovateľom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V prípade, že k takejto situácii došlo, Kupujúci bezodkladne kontaktuje Predávajúceho. Ak zásielka vykazuje známky poškodenia alebo vniknutí do zásielky, je potrebné skontrolovať s prepravcom obsah zásielky a spísať protokol o zistených chybách.

Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách s prepravcom, Predávajúci z tohto dôvodu neuzná prípadné neskoršie reklamácie.  Po prevzatí zásielky sú ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia zásielky riešené s prepravcom.

Kupujúci je po prevzatí povinný bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné nedostatky hlásiť Predávajúcemu ihneď, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalov a výplní.

Reklamácie

Reklamácie (veľkosti, chybné dodanie produktu) je nevyhnutné uplatňovať najneskôr do 14 dní od doručenia zásielky. Tovar nesmie byť použitý.

V prípade, ak ste obdržali poškodený tovar (zásielka bola nepoškodená, ale tovar mal vadu), je potrebné nám to obratom nahlásiť na emailovej adrese info@sobi.eco. Správu nám prosím zašlite spolu s fotkou poškodenia.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. V prípade poškodeného produktu, je možné po vzájomnej dohode Predávajúceho s Distribútorom a Spotrebiteľom, zaslať poškodený tovar aj na priamo Predávajúcemu na opravu.

Výmena

 • Ak vám bol doručení chybný tovar, opravíme alebo vymeníme vám ho.
 • Ak vám bol doručený nesprávny tovar, napravíme to.
 • Ak vám nesedí veľkosť, vymeníme vám ju. Vymieňame iba kus za kus. Výmena za iný motív či produkt nie je možná. 
 • Ak máme náhradný tovar na sklade, odosielame ho ihneď po obdržaní vami spätne zaslaného tovaru. Pokiaľ tovar na výmenu skladom nie je, budeme vás informovať o predpokladanom dodaní.

Vrátenie

 • V prípade uznanej reklamácie a požadovaného vrátenia peňazí, ich vraciame na bankový účet, nevraciame ich prostredníctvom poštovej poukážky.
 • V prípade využitia akcie (ako napr. 1+1 zdarma alebo 2+1 zdarma) je pri vrátení potrebné vrátiť všetky kusy, na ktoré sa vzťahuje kombinovaná zľava.

Záručná doba

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru Kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou. Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie právo uplatnené Kupujúcim počas Záručnej lehoty plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Chyba tovaru a nároky vyplývajúce z chýb tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

II. Vyplňte prosím reklamačný formulár.

Stiahnite si a vyplňte reklamačný formulár.

Pri podaní reklamácie musí byť zrejmé najmä:

 • kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu), predmet reklamácie, prípadne čoho sa Kupujúci domáha,
 • komu je reklamácia adresovaná,
 • účet Kupujúceho, na ktorý má byť vrátená cena reklamovaného tovaru (pokiaľ o to žiada),
 • dátum podania reklamácie,
 • podpis Kupujúceho.        

Kupujúci je povinný v reklamácii čo najvýstižnejšie popísať chybu, pre ktorú tovar reklamuje.

Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti bude považovaná ako neoprávnená.

III. Vyplnený formulár nám môžete zaslať vopred mailom.

Vyplnený formulár nám môžete zaslať mailom na adresu info@sobi.eco a spoločne môžeme prekonzultovať problém a dohodnúť sa na jeho riešení.

IV. Pošlite tovar späť k nám.

Tovar, ktorý je predmetom reklamácie alebo vrátenia, spolu s vyplneným formulárom (pokiaľ ste ho nezasielali elektronicky na info@sobi.eco) pošlite späť doporučene poštou na adresu uvedenú nižšie:

sobi, o. z.
Uhliská 2
831 07 Bratislava
Slovenská republika

Náklady na uplatnenie reklamácie a zaslanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

V. Postup vybavovania reklamácií

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci bude klienta informovať o vybavení reklamácie písomne emailom alebo poštou.

V prípade uznania reklamácie a chyby Predávajúceho, náklady na vybavenie reklamácie a zaslanie vybavenej reklamácie Kupujúcemu znáša Predávajúci.

V prípade neuznania reklamácie alebo v prípade žiadosti o výmenu veľkosti Kupujúcim, náklady na zaslanie tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

V prípade uznania reklamácie a vrátenia peňazí, bude suma prevedená na účet kupujúceho uvedený v reklamácii a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.

Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie Kupujúcim. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamovaného/vráteného tovaru do sídla Predávajúceho.

Ostatné právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne neupravené týmto reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi Predávajúcim a Kupujúcim, príslušnými ustanoveniami Obchodných podmienok internetového obchodu www.sobi.eco a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia. Akákoľvek zmena reklamačného poriadku je platná dňom jej zverejnenia na stránke internetového obchodu www.sobi.eco

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 1.1.2019 a upravuje právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za chyby tovaru, zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu na www.sobi.eco ako aj úpravu práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a individuálnej dohode s Predávajúcim, a Kupujúci spotrebiteľ.

Posledná zmena: 11.2.2019

Partneri a donori

Žiadne produkty v košíku.

Call Now Button