Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Úvodné ustanovenia zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) definujú všeobecné pojmy a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje sobi, o.z., so sídlom Uhliská 9751/2, 831 07 Bratislava, IČO: 51000601, zapísané v Registri občianskych združení pod číslom VVS/1-900/90-51537 (ďalej ako „sobi“), pri spracúvaní osobných údajov užívateľov webstránkau sobi.eco (https://sobi.eco/) a sobioz.sk (https://sobioz.sk/), ktoré spravuje a ďalej pri spracúvaní osobných údajov partnerov a objednávateľov služieb sobi.

K ochrane osobných údajov sobi pristupuje zodpovedne, spracováva ich v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. Robí všetko preto, aby nedošlo k ich úniku, ani inému zneužitiu. sobi využíva pri spracúvaní osobných údajov aj služby a nástroje, predovšetkým software, sprostredkovateľov, ktorí sú bližšie identifikovaní ďalej v týchto ZOOÚ.

sobi je oprávnené tieto ZOOÚ meniť, pričom o prevedenej zmene informuje užívateľov webstránky uverejnením oznámenia o zmene ZOOÚ na webstránke spolu s ich novým znením. Užívatelia webstránky sú povinní oboznámiť sa s týmto novým znením.

Užívateľ webstránky, služieb a produktov sobi je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje pri vyplnení predpísaného formulára na webstránke alebo poskytla svoje osobné údaje spoločnosti sobi iným spôsobom (napr. v rámci jej účasti na workshope).

Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré sobi ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov, prijal za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov užívateľov webstránky a iných (vrátane offline) aktivít sobi.

GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. sobi spracúva osobné údaje užívateľov webstránky a iných služieb sobi spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, cookies alebo online identifikátor (ďalej len „“).

Informácie o spracúvaní OÚ

Užívateľovi, ktorého osobné údaje sobi spracúva, náležia práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú upravené najmä v § 19 – § 28 tohto zákona (a ďalej v GDPR). Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si užívateľ môže uplatniť voči sobi:

 1. Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní OÚ, ktoré spočíva v zodpovedajúcej povinnosti sobi poskytnúť pri získavaní OÚ dotknutej osobe bližšie informácie o ich spracovaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
 2. Právo na prístup k spracúvaným OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať sobi o vydanie potvrdenia o tom, že sú o danej dotknutej osobe spracúvané OÚ, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
 3. Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať sobi, aby bez zbytočného odkladu vykonalo opravu spracúvaných OÚ týkajúcich sa danej dotknutej osoby, vymazanie týchto OÚ alebo obmedzenie spracúvania týchto OÚ, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom o ochrane osobných údajov.
 4. Právo na prenosnosť OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať sobi o odovzdanie OÚ spracúvaných o danej dotknutej osobe v štruktúrovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi spracúvania OÚ, ak je to technicky možné.
 5. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči sobi spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ). Pokiaľ sobi nepreukáže nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie OÚ namietajúcej osoby ďalej spracovávať na daný účel.
 6. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči sobi spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania. Pokiaľ dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na účely priameho marketingu, nesmie sobi ďalej spracovávať OÚ namietajúcej osoby na tento účel.

Vyššie uvedené práva si užívateľ môže uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej sobi, prostredníctvom e-mailu, automatizovanej odpovede vo forme opt-out v rámci e-mailu alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na webstránke v sekcii Kontakt).

Účely spracúvania OÚ s určením právneho základu spracúvania OÚ, rozsahu spracúvaných OÚ, doby uchovávania OÚ, identifikáciou sprostredkovateľov/príjemcov OÚ sú nasledovné:

1. Kontaktovanie užívateľom, objednávka produktov a služieb

sobi spracúva OÚ objednávky užívateľa na základe kontaktovania emailom, telefonicky, vyplnením formuláru na stránke, cez sociálne siete a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, IP adresa, telefón, fakturačné údaje a fakturačná adresa, prípadne aj doručovacia adresa, ak sa líši od fakturačnej adresy, podpis, logo organizácie.

Tieto osobné údaje sobi potrebuje, aby mohlo:

 • vybavovať objednávky tovaru a služieb,
 • vystavovať účtovné a daňové doklady – predfaktúry a faktúry,
 • doručovať objednaný tovar,
 • viesť evidenciu zákazníkov,
 • získať spätnú väzbu.

Osobné údaje na tento účel sobi uchováva v zaheslovaných počítačoch s aktualizovaným antivírusovým programom v databáze, ktorá je chránená heslom, a do ktorej má prístup len náš správca a poskytovateľ hostingu, kde je databáza uložená a tiež  v šanónoch chránenými pred tretími stranami (s výnimkou účtovnej firmy – kvôli vedeniu účtovníctva).

2. Newsletter registrácia

sobi spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail.

Uvedené OÚ spracúva za účelom registrácie užívateľa pre zasielanie špeciálneho informačného obsahu sobi (Newsletter).

Poskytnuté OÚ sobi ďalej spracúva za účelom zaradenia užívateľa do databázy užívateľov, ktorým sobi zasiela informácie o poskytovaných produktoch a službách a o novinkách.

Užívateľ udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ emailom na adresu info@sobioz.sk.

3. Súťaže

V prípade zapojenia sa do súťaží organizovaných sobi, zbiera údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, IP adresa, niekedy aj názov organizácie.

Právnym základom ich spracovania je v tomto prípade súhlas užívateľa, vyjadrený zaslaním prihlášky v zmysle podmienok príslušnej súťaže zverejnených cez komunikačné kanály sobi.

OÚ na tento účel sobi spracováva, kým užívateľ súhlas neodvolá. Odvolať ho môže jednoducho e-mailom na info@sobioz.sk.

OÚ v rozsahu meno a priezvisko výhercov sú zverejnené cez komunikačné kanály sobi, kde patria lavne sociálen média a domény sobi.eco a sobioz.sk

4. Profilovanie

sobi spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, kontaktná adresa (ulica, číslo domu, obec, PSČ), e-mailová adresa, telefonický kontakt.

Uvedené OÚ získava na základe vyplnenia príslušného formulára na webstránke alebo v tlačenej podobe alebo vo forme on-line formulára zaslaného e-mailom a spracúva ich za účelom analýzy správania užívateľov a následného použitia výsledkov analýzy na selektívne oslovovanie užívateľov vo forme marketingových oznámení alebo obchodných ponúk sobi podľa ich konkrétnych osobných preferencií.

Profilovanie spočíva predovšetkým v monitorovaní správania užívateľov webstránky, zhromažďovaní zvykov a záujmov užívateľov a ich následné selektívne oslovovanie na základe týchto informácií a ponúkanie produktov na mieru. sobi na základe aktivity užívateľov v rámci webstránky získava potrebné informácie o charaktere a správaní užívateľov.

Užívateľ udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie na webstránke, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

Prehliadanie a používanie stránky

sobi spracúva na účely profilovania aj Cookies – malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) užívateľa počas používania webstránky. sobi pomocou cookies skúma účinnosť webstránky a správanie užívateľov. Cookies vo všeobecnosti neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých fyzických osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení užívateľa aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve webstránky. Informácie, ktoré sobi zhromažďuje prostredníctvom webstránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa užívateľ pripojil na webstránka, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adwords. Tieto cookies je možné vypnúť v účte Google. Samotný počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, avšak v takom prípade je možné, že niektoré funkcie webstránky nebudú prístupné. Viac informácií o fungovaní cookies môžete nájsť napr. na: http://www.youronlinechoices.com/sk/.

Na webstránkach sobi sa nachádzajú tlačidlá sociálnych sietí, napr.: Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn. Na tlačidlách sú zobrazené logá týchto sociálnych sietí a kliknutím na ne, sa do príslušnej sociálnej siete môžu prenášať údaje o stránke, ktorú užívateľ navštívil, o informáciách, ktoré na nich získal, jeho IP adresa, údaje o jeho prehliadači, o jazykových nastaveniach, prípadne ďalšie údaje.

Vzhľadom na to, že sobi nie je prevádzkovateľom týchto sietí, je možné, že uvedené informácie nie sú kompletné. Viac informácií o získavaní a spracovaní údajov sociálnymi sieťami sa nachádzajú na ich webstránkach. V prípade nesúhlasu s tým, aby sociálne siete získavali tieto informácie, užívateľ nemá kliknúť na tieto tlačidlá.

Spracovateľské nástroje sprostredkovateľov (predovšetkým on-line aplikácie, software), ktoré sobi používa pri spracovaní OÚ užívateľov:

Záverečné ustanovenia

Používanie webstránky, produktov a služieb sobi a s tým súvisiace poskytovanie OÚ je dobrovoľné. sobi získava OÚ užívateľov iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb. Následkom neposkytnutia OÚ je nemožnosť využívania služieb resp. funkcionalít webstránky v ich plnom rozsahu.

Pokiaľ sobi spracúva osobné údaje užívateľa na základe jeho súhlasu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne tento súhlas odvolať – tzn. aj pred skončením platnosti jeho udelenia. Odvolanie súhlasu vykoná užívateľ formou písomného odvolania adresovaného sobi, prostredníctvom e-mailu (alebo automatizovanej odpovede vo forme opt-out v rámci e-mailu) alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na webstránke v sekcii Kontakt.

Odhlásenie sa z odberu newslettru vykoná užívateľ odkliknutím možnosti odhlásenia sa v rámci zaslaného e-mailu alebo zaslaním žiadosti o odhlásenie na email info@sobioz.sk.

Pokiaľ sobi spracúva osobné údaje užívateľa na základe svojho nevyhnutného oprávneného záujmu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne takéto spracúvanie namietať. Námietky môže užívateľ vykonať formou písomného oznámenia adresovaného sobi, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na webstránke v sekcii Kontakt.

Užívateľ má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov postupom podľa § 99 až § 103 zákona o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ má za to, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní OÚ.

Partneri a donori

Žiadne produkty v košíku.

Call Now Button